Naše obec Firmy v obci Úřední e-Deska e-Podatelna Kontakty
Datové zprávy odesílané prostřednictvím epodatelny

Prostřednictvím ePodatelny lze odeslat:

 • datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem
 • datové zprávy běžné komunikace s úřadem bez elektronického podpisu

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem

Datové zprávy s připojeným elektronickým podpisem jsou odesílány na emailovou adresu epodatelna@obec-krenice.cz

Tento typ zprávy odešlete užitím tlačítka „Odeslat zpravu s elektronickým podpisem“

Datové zprávy bez elektronického podpisu
(běžná komunikace s úřadem)

Pro běžnou komunikaci s úřadem užijte odesílací formulář, kdy není vyžadováno ověření resp. připojení elektronického podpisu. Datové zprávy tohoto typu jsou odesílány na emailovou adresu podatelna@obec-krenice.cz

OÚ Křenice
K návsi 8
250 84 Křenice

Datová schránka: f43avdw

Doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva o doručení je odesílána v následujícím formátu:

"Vaši datovou zprávu ze dne dd.mm.rrrr jsme přijali dne dd.mm.rrrr. hh:mm:ss pod evidenčním číslem y/rrrr."

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.Pokračovat na ePodatelnu

Czechpoint


Neveřejné výpisy:

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co je obsahem a co se daným výpisem získá za informace?

 • Centrální registr řidičů vede evidenci o řidičích, součástí je i centrální evidence paměťových karet řidičů.
 • Výpisem získá žadatel informace o jeho záznamech trestných bodů.
 • Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk úřady.

Správce rejstříku: Ministerstvo dopravy.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o neveřejný rejstřík, žadatelem může být fyzická osoba

 • která může požádat o výpis na svoji vlastní osobu = musí předložit doklad totožnosti (OP, cestovní pas, atd.)
 • nebo zmocněnec = předkládá plnou moc, úředně ověřenou a svůj doklad totožnosti

Kolik to stojí?: První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů FO

Výpis z rejstříku trestů FO

Co je obsahem?

Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní fyzickou osobu.

Co daným výpisem získám za informace?

Informační systém Rejstříku trestů vede seznam evidencí fyzických a právnických pravomocně odsouzených osob.

Správce rejstříku: Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Výpis je vydán vždy na konkrétní fyzickou osobu.

 • Žadatelem je fyzická osoba – platný průkaz totožnosti (OP, pas, povolení k pobytu, atd.), OP vydány od 1.1.2012 již neobsahuje údaj o rodném příjmení (rodný list).
 • Žadatelem může být i zmocněnec – musí předložit úředně ověřenou plnou moc a vlastní doklad totožnosti

Kolik to stojí?: 100,- Kč


Veřejné výpisy:

Výpis z rejstříku trestů PO

Výpis z rejstříku trestů PO

Co je obsahem?

Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní právnickou osobu.

Co daným výpisem získám za informace?

Informační systém Rejstříku trestů vede seznam evidencí fyzických a právnických pravomocně odsouzených osob.

Správce rejstříku: Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba.
Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace.
Zahraniční IČ – výpis pouze na Praze 4 Pankrác, na Rejstříku trestů, nelze vydat online.

Kolik to stojí?: 100,-

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Katastru nemovitostí

Co je obsahem?

 • Informační systém katastru nemovitostí obsahuje údaje o nemovitostech v ČR, obsahuje jejich soupis, popis, a geometrické a polohové určení.
 • Součástí je i evidence vlastnictví a věcných práv k těmto nemovitostem.

Co daným výpisem získám za informace?

Výpisem z katastru nemovitostí se získá výpis o konkrétní nemovitosti, listu vlastnictví, nebo seznamu nemovitostí, budov či jednotek - výpis se vydává úplný nebo částečný.

Správce rejstříku: Český úřad zeměměřický a katastrální.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Totožnost žadatele se neověřuje, ale měl by znát buď

 • obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví
 • obec, katastrální území a parcelní číslo hledané parcely

Terminologie

 • Úplný výpis

  obsahuje všechny informace vedené na konkrétním LV (všechny parcely, budovy i jednotky)

 • Částečný výpis – obsahuje jen některé informace - záleží na požadavku žadatele
  • je možné vybrat pouze jednu budovu na LV,
  • nebo třeba jednu bytovou jednotku.
 • List vlastnictví (LV)
  • je veřejná listina, obsahuje soupis nemovitostí v rámci jednoho katastrálního území, vlastní konkrétní vlastník nebo spoluvlastníci.
  • Tímto listem se prokazuje vlastnictví nemovitosti.
  • Je platný k datu vydání.
 • Parcelní číslo
  • je složeno z kmenového čísla (pořadové číslo v rámci katastru nemovitostí) a poddělení čísla (za lomítkem – číslo dílu parcely)
  • Př.: 456/13, 456 je kmenové číslo, 13 je poddělení čísla.

Kolik to stojí?: První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společnostů)

Výpis z veřejného rejstříku

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

 • spolkový rejstřík
 • nadační rejstřík
 • rejstřík ústavů
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík obecně prospěšných společností

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

 • Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 • Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Co je obsahem?

Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní právnickou osobu.

Správce rejstříku: Ministerstvo spravedlnosti

Co musíte předložit?

Identifikační číslo organizace (IČO nebo IČ) je unikátní číslo

 • právnické osoby
 • podnikající fyzické osoby
 • nebo organizační složky státu
 • Jedná se o veřejný rejstřík, žadatel může být jakákoliv fyzická či právnická osoba.
 • Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí?: První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Co je obsahem?

Obsahem živnostenského rejstříku jsou informace o udělených živnostenských oprávněních a koncesích.

Co daným výpisem získám za informace?

Výpis obsahuje konkrétní informaci k podnikateli, či živnostníku.

Správce rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba. Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí? První strana 100,- Kč, každá další 50,- kč.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Legislativa

Na základě § 419 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) se mohou vydávat ověřené výstupy z ISVS.

Co je obsahem?

 • Informačním systémem insolventního rejstříku obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků insolvenční spisy.
 • Pro každého dlužníka se vede jeden spis.

Co daným výpisem získám za informace?

Výpisem je možné získat informaci k

 • fyzické osobě, zda je vedena v insolvenčním rejstříku jako dlužník
 • nebo právnické osoby, zda je v konkurzu nebo v úpadku.
 • Výpis má buď nulovou hodnotu, to znamená, že daná osoba není vedena jako dlužník.
 • Výpis obsahuje údaje, to znamená, že daná osoba je vedena jako dlužník.

Správce rejstříku Ministerstvo spravedlnosti.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba.

Totožnost žadatele se neověřuje,

 • ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis
 • nebo osobní údaje (jméno, nynější příjmení, datum narození, rodné číslo) fyzické osoby, na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí? První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co je obsahem a co se daným výpisem získá za informace?

Informační systém obsahuje

 • věstník veřejných zakázek,
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • seznam systémů certifikovaných dodavatelů
 • statistické výstupy o veřejných zakázkách
 • rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
 • a seznam hodnotitelů

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.

Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.

Správce rejstříku: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kdo může být žadatelem a co musí předložit?

Jedná se o veřejný rejstřík, žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba. Totožnost žadatele se neověřuje, ale musí znát IČ dané organizace na kterou žádá výpis.

Kolik to stojí? První strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč.


Základní registry:

Výpis údajů z registru obyvatel (ROB)

Výpis údajů z registru obyvatel (ROB)

Způsoby vyžádání výpisu z registru obyvatel

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Výpis údajů z registru osob (ROS)

Výpis údajů z registru osob (ROS)

Žádost o výpis údajů z registru osob

 • Žadatel musí být oprávněný zástupce subjektu, jinak se výpis neposkytne! Vstup do transakce se skládá z identifikace žadatele a identifikace právnické osoby, pro kterou je výpis požadován.
 • Údaje o žadateli se v registru vyhledají podle čísla dokladu totožnosti.
 • Právnickou osobu (subjekt), pro kterou je výpis žádán, lze identifikovat podle jejího IČ nebo podle názvu subjektu.

Veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)

Veřejný výpis údajů z registru osob (ROS)

Žádost o veřejný výpis údajů z registru osob

 • Žadatel nemusí být oprávněný zástupce subjektu – může veřejný výpis požadovat pro libovolné IČO.
 • Vstup do transakce se skládá z identifikace žadatele a identifikace právnické osoby, pro kterou je výpis požadován.
 • Údaje o žadateli se v registru vyhledají podle čísla dokladu totožnosti.
 • Právnickou osobu (subjekt), pro kterou je výpis žádán, lze identifikovat podle jejího IČ nebo podle názvu subjektu.

Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)

Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)

Způsoby vyžádání výpisu

O výpis o využití údajů z Registru obyvatel může žadatel požádat těmito způsoby:

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Výpis o využití údajů z registru z registr osob (ROS)

Výpis o využití údajů z registru z registr osob (ROS)

Žádost o výpis o využití údajů z registru osob

 • Vstup do transakce začíná identifikací žadatele, jenž výpis požaduje.
 • Žadatel nejprve předloží svůj platný doklad totožnosti.

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (ROB)

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (ROB)

Kdo může žádat o změnu v registru obyvatel

O změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel může žadatel požádat těmito způsoby:

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Žádost o změnu údajů v registru osob (ROS)

Žádost o změnu údajů v registru osob (ROS)

Žádost o změnu údajů v registru osob

 • Žadatel musí být oprávněný zástupce subjektu, jinak transakci nelze provést.
 • Žadatel nejprve musí předložit svůj platný doklad totožnosti.
 • Údaje o právnické osobě (subjektu), jejíž údaje se mají v registru osob změnit, se v databázi registru po ověření totožnosti žadatele vyhledají podle IČ nebo popisu subjektu.

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Způsoby žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě

Tato agenda umožňuje vyžádat poskytnutí údajů z Registru obyvatel třetí osobě nebo vyžádat odvolání poskytnutí údajů třetí osobě.

O poskytnutí nebo odvolání údajů třetí osobě může žadatel požádat těmito způsoby:

 • Osobně – po předložení dokladu totožnosti.
 • Prostřednictvím zmocněnce – ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 • Prostřednictvím zákonného zástupce – ten předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, dále pak také rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

Ostatní:

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Co dostanete:

 • registrace a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Co potřebujete vědět:

 • statutární zástupce potřebuje OP
 • kontaktní osoba úředně ověřenou plnou moc + OP

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

Registr živnostenského podnikání pro FO/PO

Registr živnostenského podnikání pro FO/PO

Úředník na kontaktním místě Czech POINT podání přijme pomocí elektronického formuláře. Podle živnostenského zákona (§ 72) lze přijmout podání na:

 • Formuláři registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu.
 • Formuláři registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu.

Podávající může předložit kontaktnímu místu Czech POINT následující podání v listinné podobě:

 • Ohlášení živnosti.
 • Ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku.
 • Žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

AGENDY ISDS (datové schránky)

AGENDY ISDS (datové schránky)

O co je možné zažádat:

 • zřízení datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby (právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona)
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Vysvětlivky: PO - právnická osoba, FO - fyzická osoba, PFO - podnikající fyzická osoba, OVM - orgán veřejné moci

KONVERZE DOKUMENTŮ

KONVERZE DOKUMENTŮ

 • formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku

© 2012 - 2023 obeckrenice.eu | webdesign eLoading